COVID-19

PROCEDURA REALIZACJI TELEPORAD

PROCEDURA REALIZACJI TELEPORAD W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

UDZIELANYCH  W OKRESIE EPIDEMII ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2

NA TERYTORIUM RP

obowiązująca w podmiocie leczniczym

Poradnia Lekarzy Rodzinnych

H. Błaszczyk, M. Godycki-Ćwirko, K. Kosiek

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

przygotowana w dniu 02.09.2020 r.

Opracowano na podstawie:

 • Rozporządzenie MZ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

               (Dz.U. z 2020. Poz. 1395)

 • Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. (data wydania 14.08.2020).

KWESTIE ORGANIZACYJNE.   

 1. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych, jest udzielane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 2. Preferowaną metodą umówienia się na świadczenie zdrowotne jest droga telefoniczna.
 3. Poradnia zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego poprzez udostępnienie dwóch linii telefonicznych i skrzynki mailowej. Numery telefonów oraz adres mailowy są udostępnione na zewnątrz poradni, na tablicy wewnętrznej oraz na stronie internetowej.
 4. Pracownik poradni przyjmujący zgłoszenia jest osobą przygotowaną do rozpoznania i zweryfikowania potrzeby zdrowotnej – zgłoszenia przyjmuje pielęgniarka, położna lub lekarz.
 5. Pracownik poradni przyjmujący zgłoszenia ma za zadanie ustalić potrzebę zdrowotną, weryfikować możliwość udzielenia świadczenia w poradni, ocenić pilność jej realizacji, wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu poradni, poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbędzie się teleporada.
 6. Teleporady udzielane są przez lekarza, pielęgniarkę i położną, w zakresie ich kompetencji.
 7. Teleporada jest wyznaczana w konkretnym dniu, na wyznaczoną godzinę dogodną dla pacjenta i niekorelującą z innymi pracami w poradni, które mogłyby wpłynąć na udzielaną teleporadę.
 8. Pacjent jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z poradnią w ustalonym terminie.
 9. W przypadku braku kontaktu z pacjentem w zawiązku z wyznaczoną teleporadą pracownik poradni jest zobowiązany do podjęcia co najmniej 3-krtonej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 min.
 10. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stany zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca do rozwiązania aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie.
 11. W przypadku, gdy konieczne jest zrealizowanie porady w bezpośrednim kontakcie z pacjentem- zostaje to ustalone z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Porada bezpośrednia zostaje wyznaczona w konkretnym dniu i godzinie odpowiadającym pacjentowi.
 12. Powyższe znajduje zastosowanie do ustalenia realizacji porady w domu pacjenta.

POTWIERDZANIE TOŻSAMOŚCI PACJENTA.

Osoba udzielająca teleporady jest zobowiązana do potwierdzenia tożsamości pacjenta przed jej udzieleniem.

Dokonuje tego na podstawie:

 1. Danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, w szczególności nr PESEL,
 2. Okazania przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość (w formie wideoporady)
 3. Wykorzystania IKP

 KWESTIE MEDYCZNE

 1. Teleporadę należy przeprowadzić z dołożeniem wszelkiej staranności oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 2. Rozpoznanie stawiane podczas teleporady powinno wynikać z zebranego wywiadu i dostępnej dokumentacji medycznej.
 3. W ramach teleporady możliwe jest wystawienie dokumentów elektronicznych: e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia, e-ZLA oraz dokumentów wystawionych w formie papierowej, do odbioru w rejestracji poradni.
 4. W ramach teleporady pacjent otrzymuje informację o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenia na badania dodatkowe.
 5. Wizyty bezpośrednie muszą być realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2.
 6. Świadczenie w formie teleporady/porady bezpośredniej musi być odnotowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Teleporady udzielane są w warunkach gwarantujących poufność, z zapewnieniem braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wszyscy pracownicy Poradni realizujący  teleporady  zapoznali się z procedurą.

Poświadczyli to własnoręcznym podpisem.

Procedurę przygotowała Honorata Błaszczyk.