COVID-19

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Informacja dla pacjentów dotycząca zasad udzielania świadczeń medycznych w czasie epidemii ogłoszonej na terytorium RP.

 1. Preferowany pierwszy kontakt z poradnią odbywa się drogą telefoniczną

  42 678 16 95    42 678 16 55

 2. Podaj pracownikowi rejestracji powód wizyty w poradni. Pracownik poradni przyjmujący zgłoszenie dokona wstępnej oceny potrzeby zdrowotnej, zweryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w poradni, oceni pilność jej realizacji, wyznaczy termin porady u właściwego członka zespołu poradni, poinformuje, na jakich zasadach odbędzie się porada.
 3. Porada może mieć postać teleporady, wizyty w poradni lub wizyty domowej.
 4. Teleporada jest wyznaczana w konkretnym dniu, na wyznaczoną godzinę dogodną dla pacjenta i niekorelującą z innymi pracami w poradni, które mogłyby wpłynąć na udzielaną teleporadę.
 5. Teleporady udzielane są przez lekarza, pielęgniarkę i położną, w zakresie ich kompetencji.
 6. Pacjent jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z poradnią w ustalonym terminie.
 7. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca do rozwiązania aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie.
 8. W przypadku, gdy konieczne jest zrealizowanie porady w bezpośrednim kontakcie z pacjentem- zostaje to ustalone z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Porada bezpośrednia zostaje wyznaczona w konkretnym dniu i godzinie odpowiadającym pacjentowi.
 9. W ramach teleporady możliwe jest wystawienie dokumentów elektronicznych: e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia, e-ZLA oraz dokumentów wystawionych w formie papierowej, do odbioru w rejestracji poradni.
 10. W ramach teleporady pacjent otrzymuje informację o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenia na badania dodatkowe.

ZASŁANIAJ USTA I NOS		ZACHOWUJ DYSTANS 1,5 M		MYJ CZĘSTO RĘCE

 

KORZYSTAJ Z INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

Jak założyć IKP – informacja na www.gov.pl

PROCEDURA REALIZACJI TELEPORAD

PROCEDURA REALIZACJI TELEPORAD W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

UDZIELANYCH  W OKRESIE EPIDEMII ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2

NA TERYTORIUM RP

obowiązująca w podmiocie leczniczym

Poradnia Lekarzy Rodzinnych

H. Błaszczyk, M. Godycki-Ćwirko, K. Kosiek

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

przygotowana w dniu 02.09.2020 r.

Opracowano na podstawie:

 • Rozporządzenie MZ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

               (Dz.U. z 2020. Poz. 1395)

 • Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. (data wydania 14.08.2020).

KWESTIE ORGANIZACYJNE.   

 1. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych, jest udzielane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 2. Preferowaną metodą umówienia się na świadczenie zdrowotne jest droga telefoniczna.
 3. Poradnia zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego poprzez udostępnienie dwóch linii telefonicznych i skrzynki mailowej. Numery telefonów oraz adres mailowy są udostępnione na zewnątrz poradni, na tablicy wewnętrznej oraz na stronie internetowej.
 4. Pracownik poradni przyjmujący zgłoszenia jest osobą przygotowaną do rozpoznania i zweryfikowania potrzeby zdrowotnej – zgłoszenia przyjmuje pielęgniarka, położna lub lekarz.
 5. Pracownik poradni przyjmujący zgłoszenia ma za zadanie ustalić potrzebę zdrowotną, weryfikować możliwość udzielenia świadczenia w poradni, ocenić pilność jej realizacji, wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu poradni, poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbędzie się teleporada.
 6. Teleporady udzielane są przez lekarza, pielęgniarkę i położną, w zakresie ich kompetencji.
 7. Teleporada jest wyznaczana w konkretnym dniu, na wyznaczoną godzinę dogodną dla pacjenta i niekorelującą z innymi pracami w poradni, które mogłyby wpłynąć na udzielaną teleporadę.
 8. Pacjent jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z poradnią w ustalonym terminie.
 9. W przypadku braku kontaktu z pacjentem w zawiązku z wyznaczoną teleporadą pracownik poradni jest zobowiązany do podjęcia co najmniej 3-krtonej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 min.
 10. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stany zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca do rozwiązania aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie.
 11. W przypadku, gdy konieczne jest zrealizowanie porady w bezpośrednim kontakcie z pacjentem- zostaje to ustalone z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Porada bezpośrednia zostaje wyznaczona w konkretnym dniu i godzinie odpowiadającym pacjentowi.
 12. Powyższe znajduje zastosowanie do ustalenia realizacji porady w domu pacjenta.

POTWIERDZANIE TOŻSAMOŚCI PACJENTA.

Osoba udzielająca teleporady jest zobowiązana do potwierdzenia tożsamości pacjenta przed jej udzieleniem.

Dokonuje tego na podstawie:

 1. Danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, w szczególności nr PESEL,
 2. Okazania przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość (w formie wideoporady)
 3. Wykorzystania IKP

 KWESTIE MEDYCZNE

 1. Teleporadę należy przeprowadzić z dołożeniem wszelkiej staranności oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 2. Rozpoznanie stawiane podczas teleporady powinno wynikać z zebranego wywiadu i dostępnej dokumentacji medycznej.
 3. W ramach teleporady możliwe jest wystawienie dokumentów elektronicznych: e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia, e-ZLA oraz dokumentów wystawionych w formie papierowej, do odbioru w rejestracji poradni.
 4. W ramach teleporady pacjent otrzymuje informację o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenia na badania dodatkowe.
 5. Wizyty bezpośrednie muszą być realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2.
 6. Świadczenie w formie teleporady/porady bezpośredniej musi być odnotowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Teleporady udzielane są w warunkach gwarantujących poufność, z zapewnieniem braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wszyscy pracownicy Poradni realizujący  teleporady  zapoznali się z procedurą.

Poświadczyli to własnoręcznym podpisem.

Procedurę przygotowała Honorata Błaszczyk.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POCZEKALNI

 1. Na wizytę pacjent powinien zgłosić się maksymalnie 10 minut wcześniej- poinformuj go o tym. Nie ma sensu przychodzenia wcześniej.
 2. Na wizytę pacjent powinien przyjść bez osoby towarzyszącej – wyjątek stanowią osoby ze szczególnymi potrzebami (niesamodzielne)
 3. Od razu po wejściu do przychodni POZ pacjent powinien zdjąć odzież wierzchnią – należy udostępnić i wyznaczyć pacjentom miejsce, w którym mogą zostawić odzież wierzchnią (wieszaki, szafa).
 4. Zaraz po wejściu do placówki pacjent powinien zdezynfekować ręce. Płyn lub dozownik powinien stać w widocznym miejscu.
 5. W placówce obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych (maseczki jednorazowe pacjent otrzymuje od personelu). Pacjent nie powinien być w swojej maseczce.
 6. Podczas rejestracji pacjenci oraz personel medyczny powinni zrachować bezpieczny dystans od - minimum 1,5 m.
 7. Poczekalnię dla pacjentów należy tak zorganizować by pacjenci mogli zachować zalecany dystans 1,5 m. Zaleca się zmniejszenie liczby miejsc siedzących.
 8. Podczas pobytu w placówce pacjenci powinni dostosować się do instrukcji lekarza i personelu. W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia, zasłonić twarz chusteczką higieniczną, po czym wyrzuć ją do kosza, a dłonie ponownie zdezynfekować.
 9. Z poczekalni należy usunąć zbędne przedmioty (ulotki, gazety, zabawki dla dzieci, kubki itp.)

Zastosowanie wszelkich niezbędnych procedur i zaleceń przez placówki POZ, pozwala na zachowanie ciągłości w świadczeniu usług oraz na zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym pacjentom. Działania podejmowane w związku z SARS-CoV-2 wpływają nie tylko na obecną pracę lekarzy i personelu medycznego, ale mogą mieć też znaczenie dla stabilizacji funkcjonowania przychodni POZ w przyszłości.

INFORMACJA DLA OZDROWIEŃCÓW

Jeżeli jesteś ozdrowieńcem – przeszłaś/przeszedłeś zakażenie wirusem COVID-19 – pomóż wyzdrowieć innym! Skontaktuj się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi w celu oddania osocza.

numery telefonu:

 • (42)-61-61-429
 • (42)-61-61-457
 • (42)-61-61-467
 • (42)-61-61-456

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COVID-19 najczęściej zadawane pytania

Przeszłam/przeszedłem zakażenie wirusem COVID-19. Czy mogę oddać osocze?

 Osocze mogą oddać:

 • osoby, które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT,
 • lub osoby po zakażeniu  SARS-CoV-2,  z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT,
 • osoby po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji, lub
 • osoby, u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-Co-V-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.

Dawcy osocza muszą spełniać także pozostałe kryteria dawców krwi - między innymi: wiek   18 – 65 lat, waga minimum 50 kg, bez chorób przewlekłych, bez przyjmowanych leków (akceptowane są tylko leki antykoncepcyjne oraz na nadciśnienie poza B-blokerami),           bez operacji, biopsji, badań endoskopowych, tatuażu i przekłuć w ostatnim półroczu.

Zgłoś telefonicznie lub mailowo chęć oddania osocza – oddzwoni do Ciebie lekarz z RCKiK i wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Plazmaferezę (to metoda pobierania osocza) wykonujemy jedynie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi – jeżeli chciałbyś/abyś skorzystać z któregoś z Punktów Pobrań na terenie województwa, możesz w nim oddać próbkę krwi i umówić się na wizytę w Łodzi.

Jak wygląda procedura oddawania osocza? Czy różni się w moim przypadku?

Jedyną różnicą jest nasza prośba o wcześniejszy kontakt z RCKiK telefonicznie lub poprzez e-mail. Dalej procedura jest analogiczna do standardowej ścieżki pobierania osocza. Na miejscu w Centrum sprawdzimy Twój ogólny stan zdrowia, poprosimy o rejestrację i dalej skierujemy Cię na badanie krwi. Gdy uzyskamy wyniki dla Twojej próbki, zostaniesz zaproszony/a na rozmowę z lekarzem i dalej, jeżeli lekarz nie wykluczy tej możliwości, będziesz mogła/mógł oddać osocze metodą plazmaferezy.

Jak mogę się zarejestrować?

Możesz to zrobić tylko na miejscu w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jeżeli masz chwilę czasu, możesz skontaktować się z nami wcześniej telefonicznie lub mailowo - to pozwoli nam na wpisanie Cię na wstępną listę, ułatwi i przyśpieszy naszą pracę. Jeżeli zdecydujesz się napisać do nas wiadomość, pamiętaj, by podać w niej swoje imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o wynikach badań pod kątem zakażenia wirusem COVID-19, koniecznie z datami ich wykonania. Poinformuj nas także jakie leki przyjmujesz, czy chorujesz bądź jesteś uczulony/a – to bardzo ułatwi nam pracę, dziękujemy!

Jak mogę się przygotować do oddania osocza?

Przede wszystkim odwiedź nas wyspany/a i wypoczęty/a. Nim przyjdziesz do Centrum zjedz lekkie śniadanie – unikaj tłustych produktów, te mają wpływ na jakość Twojej krwi (ser żółty, orzechy, potrawy smażone). Pij dużo - soku, wody, herbaty. Niekoniecznie kawy. Dwa litry przed oddaniem nawodnią Cię odpowiednio. Ogranicz też liczbę papierosów – to właściwie tyle. Więcej na temat oddawania krwi dowiesz się z naszej strony www.krwiodawstwo.pl

Czy oddawanie osocza jest dla mnie bezpieczne?

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Na czas trwania epidemii wprowadziliśmy zestaw procedur, które pozwalają nam zmniejszyć ryzyko potencjalnych zarażeń, między innymi, zmniejszyliśmy liczbę osób w naszym holu, wymagamy dezynfekcji, wykonujemy pomiar temperatury ciała. O aspekt zdrowotny i bezpieczeństwo dbają nasi lekarze – jeżeli istnieje powód dla którego nie powinieneś oddawać osocza, dowiesz się o nim w trakcie badania.

Byłam w ciąży – czy mogę oddać krew?

Naturalnie. Jednak w tym przypadku potrzebujemy wykonać dodatkowe badania Twojej próbki krwi, związane z możliwością występowania w niej przeciwciał, które mogą uniemożliwić późniejsze wykorzystania Twojej krwi lub jej składników. Tych badań nie wykonujemy na miejscu. Twoją próbkę wyślemy do Warszawy – dopiero po jej analizie będziemy mogli zaprosić Cię do Centrum na oddanie osocza. Ta procedura jest dłuższa i odrobinę bardziej skomplikowana, gwarantuje jednak, że osocze zostanie wykorzystane do ratowania życia.

Jestem po transfuzji - czy mogę oddać krew?

Naturalnie. Jednak w tym przypadku potrzebujemy wykonać dodatkowe badania Twojej próbki krwi. Tych badań nie wykonujemy na miejscu. Twoją próbkę wyślemy do Warszawy – dopiero po jej analizie będziemy mogli zaprosić Cię do Centrum na oddanie osocza. Ta procedura jest dłuższa i odrobinę bardziej skomplikowana, gwarantuje jednak, że osocze zostanie wykorzystane do ratowania życia.

“MUSIMY DZIAŁAĆ TERAZ!” - PISZĄ NAUKOWCY W SPRAWIE COVID-19

Na łamach prestiżowego czasopisma The Lancet podsumowano aktualną wiedzę naukową dotyczącą pandemii Covid-19. Naukowcy są zgodni, że nie mamy czasu do stracenia!

Na Covid-19 na całym świecie zachorowało już ponad 35 milionów osób, ponad milion z nich zapłaciło za nią najwyższą cenę. Obecnie na całym świecie obserwujemy eskalację pandemii, a tylko w naszym kraju dziennie notujemy blisko 10 tysięcy nowych, potwierdzonych przypadków Covid-19. Codziennie w naszym kraju na Covid-19 umiera więcej osób, niż w czasie całego sezonu infekcyjnego z powodu grypy. Naukowcy na łamach The Lancet podkreślają:

Poniżej wnioski naukowców, które są ważne dla każdego z nas.

 1. Zamknięte pomieszczenia ze słabą wentylacją stwarzają warunki do gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego powinniśmy ich szczególnie unikać.
 2. Śmiertelność związana z Covid-19 jest kilkukrotnie wyższa od tej spowodowanej sezonową grypą i może prowadzić do trwałych powikłań, również u osób młodych.
 3. Nie wiemy jak długo po przechorowaniu Covid-19 utrzymuje się odporność, nie wiemy jak często osoby, które przechorowały Covid-19 zarażają się ponownie.
 4. Dystans społeczny, stosowanie maseczek, odpowiednia higiena oraz unikanie zatłoczonych i słabo wentylowanych pomieszczeń zmniejsza ryzyko infekcji SARS CoV-2.
 5. Restrykcje związane z pandemią (zmniejszenie kontaktów społecznych, praca z domu, lockdown) zmniejszają śmiertelność związaną z Covid-19 i zapobiegają przeciążeniu ochrony zdrowia.
 6. Rezygnacja z restrykcji oraz akceptacja swobodnego rozprzestrzeniania wirusa wśród młodych osób celem osiągnięcia odporności populacyjnej nie ma podstaw naukowych. Takie postępowanie jest niebezpieczne!
 7. Nie wiemy jakie są odległe powikłania Covid-19 i kto tak naprawdę jest na nie narażony.
 8. Do kontroli epidemii potrzebujemy: lokalizacji ognisk Covid-19 i szybkiego na nie reagowania, testowania, śledzenia kontaktów międzyludzkich oraz izolowania osób chorych.
 9. Kontrolowanie rozprzestrzeniania się Covid-19 daje szansę na ochronę zdrowia społeczeństwa i gospodarki do czasu, kiedy będziemy mieli do dyspozycji szczepionkę i/lub bezpieczne leki dla zarażonych pacjentów.

Przebieg pandemii i jej konsekwencje zależą od postawy każdego z nas, dlatego bardzo Was proszę o stosowanie się do podstawowych zaleceń związanych z noszeniem maseczek, zachowaniem dystansu społecznego, częstym myciem i dezynfekcją dłoni. Jeżeli tylko możemy ograniczmy nasze kontakty społeczne do niezbędnego minimum. Taka postawa ratuje życie!

Opublikowany w The Lancet artykuł w języku angielskim można przeczytać tutaj

kprm covid

LIST OTWARTY DO PACJENTÓW

kolegium list otwarty

Warszawa, 26.09.2020

LIST OTWARTY DO PACJENTÓW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W PANDEMII

Do podstawowych przesłanek kierujących działaniami każdego lekarza należy m. in.: niesienie pomoc wszystkim potrzebującym i przede wszystkim nie szkodzenie. Te dwie przesłanki wyznaczają również nasze postępowaniem w okresie pandemii.

Staramy się zabezpieczyć Państwa-Pacjentów przed ryzykiem niepotrzebnego zakażenia. Z tego powodu preferujemy jako formę pierwszego kontaktu z Wami teleporadę. W trakcie teleporady próbujemy ustalić najlepsze postępowanie. Jeżeli zgłaszane problemy wymagają osobistego spotkania ustalamy termin wizyty. W ten sposób ograniczamy ryzykowne kontakty wielu chorych przychodzących do poradni i oczekujących w poczekalni. Zarówno w trakcie teleporady, jak i osobistej wizyty, zlecamy niezbędne badania dodatkowe. Taka organizacja pracy umożliwia ciągłe sprawowanie opieki, w tym profilaktycznej nad zdrowymi dziećmi (np. szczepienia, badania bilansowe). Czujemy się odpowiedzialni za naszych przewlekle chorych podopiecznych. To dla nich chcemy uniknąć także niepotrzebnych zakażeń lekarzy i pielęgniarek pracujących w praktykach POZ.

Wymienione wyżej zasady są podstawowym motywatorem dla wszystkich naszych działań. Informujemy o nich pacjentów, innych lekarzy specjalistów oraz urzędników Ministerstwa Zdrowia.

Delegaci Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia KLRwP


ul. Muranowska 1, 00-209 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.klrwp.pl
tel./fax: 22 831-35-86
NIP: 525-20-63-698, REGON: 10037981